Rada Pedagogiczna

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należą m.in.: udział w planowaniu organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, przeprowadzanie dwa razy w roku szkolnym analizy realizacji planowych zadań oraz dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo-pedagogicznych, stalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, uchwalanie statutu przedszkola, podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola, ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2016 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Prządka
Ilość wyświetleń: 381
19 listopada 2016 15:01 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 14:13 (Ewelina Prządka) - Dodanie nowej zakładki.