Organizacja pracy

Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

 

Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: liczbę miejsc w placówce, planowaną liczbę wychowanków, liczbę dzieci zapisanych do placówki, liczbę oddziałów, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, czas pracy pracowników, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny oraz oczekiwań rodziców i zgodny z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu o podstawie programowej.

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw świątecznych i wakacyjnych ustala dyrektor.

 

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:

- z dziećmi w wieku 3-4 lata: około 15 minut

- z dziećmi w wieku 5-6 lat: około 30 minut

 

Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada:

- salę zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem

- jadalnię

- pokój terapii pedagogicznej

- pomieszczenia sanitarne

- pomieszczenia socjalne

- pomieszczenia administracyjno - gospodarcze

- szatnię, przebieralnię

- kuchnie

- szatnie dla personelu

- plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieci

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2016 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Prządka
Ilość wyświetleń: 687
19 listopada 2016 14:11 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 14:11 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 14:10 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.